Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh (Business plan) là một tài liệu chi tiết mô tả chiến lược và kế hoạch hoạt động của một doanh nghiệp trong tương lai. Nó thường bao gồm thông tin về mục tiêu, chiến lược, cơ cấu tổ chức, kế hoạch tài chính, và nhiều khía cạnh khác của doanh nghiệp. Kế hoạch kinh doanh có thể được sử dụng để hướng dẫn quá trình phát triển và quản lý doanh nghiệp để thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư hoặc ngân hàng.

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần có kế hoạch kinh doanh trước khi bắt đầu đi vào vận hành, thậm chí là kế hoạch kinh doanh cho từng loại sản phẩm/dịch vụ mà công ty cung cấp. Kế hoạch kinh doanh khác nhau giữa các công ty, ngay cả giữa các đối thủ trong cùng ngành cũng không giống nhau. Tuy nhiên, chúng có thể có các yếu tố cơ bản giống nhau, chẳng hạn như bản tóm tắt điều hành hoạt động kinh doanh và mô tả chi tiết về hoạt động, sản phẩm và dịch vụ cũng như các dự báo tài chính của doanh nghiệp.

Kế hoạch kinh doanh là một công cụ quan trọng để hướng dẫn hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính. Nó cũng có thể được sử dụng để thu hút đầu tư và hỗ trợ quá trình ra quyết định kinh doanh. Một kế hoạch kinh doanh tốt nên phác thảo tất cả các chi phí dự kiến và những kịch bản có thể xảy ra trong mỗi quyết định mà công ty đưa ra.