Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kế toán

Kế toán (Accounting) là quá trình phân loại, ghi chép, tổng hợp những giao dịch kinh tế phát sinh tại một doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp cho các đối tượng sử dụng thông tin.

Kế toán có vai trò quan trọng trong việc đo lường, kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của một tổ chức.