Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kế toán viên

Kế toán viên (Accountant) là một trong những người có vai trò quan trọng nhất trong bất kỳ doanh nghiệp nào, cho là các tập đoàn lớn hay doanh nghiệp nhỏ.

Kế toán viên chịu trách nhiệm lập hồ sơ tài chính và phân tích cũng như kiểm tra hồ sơ của doanh nghiệp đó.

Ngoài ra, các kế toán viên còn phải quản lý dữ liệu, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định khi giao dịch tiền tệ cũng như nộp thuế đúng hạn cho doanh nghiệp.