Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khấu hao lũy kế

Khấu hao lũy kế (Accumulated Depreciation) là tổng giá trị khấu hao của một tài sản tại một thời điểm xác định.

Khấu hao lũy kế được trình bày trên bảng cân đối kế toán ngay bên dưới dòng tài sản vốn có liên quan.

Khấu hao lũy kế được ghi nhận như một tài sản đối ứng có số dư bên Có (ngược lại với các tài khoản Tài sản có số dư bên Nợ).

Theo đó, khấu hao lũy kế đóng vai trò là một tài khoản giảm trừ TK tài sản.

Khi ghi nhận khấu hao vào sổ cái, công ty sẽ ghi Nợ chi phí khấu hao và ghi Có vào khấu hao lũy kế.

Chi phí khấu hao được chuyển vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ được ghi nhận.

Khấu hao lũy kế được trình bày dưới các tài sản vốn hóa có liên quan trong bảng cân đối kế toán.