Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kiểm toán

Kiểm toán (Audit) là việc thu thập và hoặc kiểm tra tất cả thông tin liên quan đến sổ sách kế toán được cung cấp bởi kiểm toán viên.

Sau đó là đối chiếu và đánh giá xem thông tin trình bày trong báo cáo tài chính, xét về tổng thể, có phản ánh đúng tình hình tài chính của tổ chức tại một thời điểm nhất định hay không.

Điều này dùng để xác định tính chính xác của báo cáo tài chính do tổ chức cung cấp.