Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kiểm toán viên

Kiểm toán viên (Auditor) là người được ủy quyền để xem xét và xác minh tính chính xác của các báo cáo tài chính và đảm bảo rằng các công ty tuân thủ các quy định của pháp luật.

Họ bảo vệ doanh nghiệp khỏi gian lận trong các thông tin được cung cấp bởi khách hàng, chỉ ra sự khác biệt trong phương pháp kế toán và đôi khi giữ vai trò tư vấn, đưa ra giải pháp để tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.