Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lợi nhuận hàng năm

Lợi nhuận hàng năm (Annual Return) là số tiền mà một doanh nghiệp hoặc tổ chức kiếm được trong một năm tài chính sau khi trừ đi tất cả các chi phí và thuế.

Lợi nhuận hàng năm thể hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp và khả năng tạo ra lợi ích cho các cổ đông, nhân viên và khách hàng.

Nó cũng có thể được sử dụng để đầu tư vào các dự án mới, mở rộng thị trường, trả nợ hoặc tích lũy dự phòng.

Lợi nhuận hàng năm được tính bằng cách lấy tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí, bao gồm chi phí sản xuất, quản lý, bán hàng, tiếp thị, lãi vay và thuế.

Lợi nhuận hàng năm có thể được biểu diễn bằng số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm so với doanh thu hoặc vốn chủ sở hữu.