Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng (Net income), còn được gọi là thu nhập ròng, được tính bằng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động, khấu hao, lãi vay, thuế và các chi phí khác. Nó là một con số để các nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời của công ty bởi nó thể hiện lợi nhuận thực sự mà một công ty kiếm được sau khi trừ đi cho khoản chi phí và nghĩa vụ thuế thu nhập. Nhà đầu tư cũng tính toán thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) họ nắm giữ bằng cách lấy lợi nhuận ròng chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành.