Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nghĩa vụ đối với tài sản cố định hết tuổi thọ

Nghĩa vụ đối với tài sản cố định hết tuổi thọ (Asset Retirement Obligation - ARO) là một nghĩa vụ pháp lý liên quan đến việc loại bỏ hoặc khắc phục những tài sản cố định khi chúng không còn sử dụng được.

Ví dụ, một công ty dầu khí có thể có ARO khi họ phải tháo dỡ các giàn khoan, đường ống và các thiết bị khác khi họ kết thúc hoạt động khai thác.

ARO được tính toán dựa trên giá trị hiện tại của chi phí dự kiến để thực hiện nghĩa vụ này trong tương lai.

ARO được ghi nhận là một khoản nợ và một tài sản cố định tương ứng trên bảng cân đối kế toán.

Trong suốt thời gian sử dụng tài sản, công ty phải tính toán lại ARO để phản ánh sự thay đổi của chi phí và thời gian dự kiến, cũng như ghi nhận chi phí suy giảm tài sản và lãi vay liên quan đến ARO.