Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nợ ngắn hạn

Nợ ngắn hạn (Current Liabilities) là khoản nợ phải được hoàn trả trong vòng 1 năm hoặc đáo hạn trong một kỳ kế toán. Nó được sử dụng để trả nợ cho các khoản vay. Nợ ngắn hạn giảm có nghĩa là tổ chức đang trả nợ hoặc đang giảm việc vay nợ, cho thấy tổ chức đang có tình hình tài chính tốt và có khả năng trả nợ một cách dễ dàng. Nếu nợ ngắn hạn tăng có nghĩa là tổ chức đang mượn thêm tiền để mở rộng quy mô hoạt động, khai thác lĩnh vực kinh doanh mới. Tuy nhiên nếu tăng quá mức có thể là một dấu hiệu rằng tổ chức đang gặp khó khăn trong việc trả nợ hoặc các vấn đề tài chính.

Ưu điểm 

- Nợ ngắn hạn có thời hạn trả nợ ngắn, giúp bên vay có thể dự định tài chính một cách tốt hơn. 

- Nợ ngắn hạn được cung cấp bởi nhiều nhà đầu tư hoặc ngân hàng, giúp bên vay dễ dàng tìm được nguồn vốn tạm thời. 

- Vì thời hạn trả nợ ngắn và lãi suất vay thấp, nợ ngắn hạn giúp giảm rủi ro cho chủ nợ, nhà đầu tư hoặc các tổ chức tài chính khác như ngân hàng.

Nhược điểm 

- Nợ ngắn hạn có thể tạo ra rủi ro cho bên vay nếu họ không trả nợ đúng hạn hoặc không có nguồn tài chính để trả nợ.

- Khoản vay ngắn hạn hầu như luôn có lãi suất cao hơn khoản vay dài hạn. 

- Nợ ngắn hạn có thể gây khó khăn trong việc giải ngân nếu bên vay không có nguồn tài chính hoặc không đáp ứng điều kiện vay của ngân hàng hoặc nhà đầu tư.