Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nợ tiềm tàng

Nợ tiềm tàng (Contingent Liability) là một loại nợ có thể xảy ra tùy thuộc vào kết quả của một sự kiện không chắc chắn trong tương lai. Nợ tiềm tàng được ghi nhận trên sổ sách nếu khả năng xảy ra cao, và số tiền có thể được ước tính một cách hợp lí. Nợ tiềm tàng có thể được ghi chú trong phần chú thích trên báo cáo tài chính nếu đáp ứng cả hai điều kiện trên.

Các vụ kiện đang chờ được xử lí và bảo hành sản phẩm là những ví dụ phổ biến nhất về nợ tiềm tàng vì kết quả của chúng là không chắc chắn. Các quy tắc kế toán báo cáo nợ tiềm tàng khác nhau tùy thuộc vào số tiền ước tính của nợ tiềm tàng và khả năng xảy ra sự kiện. Các quy tắc kế toán đảm bảo rằng người đọc báo cáo tài chính sẽ nhận được đầy đủ thông tin.

Giả sử công ty đang phải đối mặt với một vụ kiện từ công ty đối thủ vì vi phạm bằng sáng chế. Bộ phận pháp lí của công ty nghĩ rằng công ty đối thủ có khả năng thắng và doanh nghiệp ước tính khoản lỗ 2 tỷ VND. Do nợ tiềm tàng vừa có thể xảy ra, công ty ghi nhận một mục trên bảng cân đối kế toán, trong đó ghi nợ 2 tỷ VND chi phí pháp lí và ghi có 2 tỷ VND chi phí tích lũy. Tài khoản dồn tích cho phép công ty ghi nhận ngay một khoản chi phí mà không cần thanh toán tiền mặt ngay lập tức. Nếu vụ kiện thua lỗ, một khoản ghi nợ được áp dụng cho tài khoản tích lũy và tiền mặt được ghi có 2 tỷ VND.

Giả sử vụ kiện pháp lý chỉ mới có khả năng xảy ra. Số tiền ước lượng bồi thưởng có thể lên tới 2 tỷ VND. Dưới tình huống này, công ty tiết lộ trách nhiệm tiềm ẩn này trong phần chú thích của bảng cân đối kế toán. Nếu công ty xác định rằng khả năng xảy ra trách nhiệm là rất thấp, công ty không cần phải tiết lộ trách nhiệm tiềm ẩn đó.