Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quản lý Tài sản Nợ

Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có (Asset/Liability Management) là quá trình quản lý tài sản và dòng tiền để giảm thiểu rủi ro thua lỗ của ngân hàng của công ty do không thanh toán nợ đúng hạn.

Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có là hoạt động đo lường và kiểm soát các cấp độ rủi ro tài chính: rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản trong hoạt động cấp tín dụng, là một hoạt động vô cùng cần thiết trong ngành ngân hàng.

Quy trình quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có được áp dụng cho các loại tài sản khác nhau trên bảng cân đối kế toán.

Trong quá trình kinh doanh, ngân hàng luôn phải đối mặt với rủi ro tài chính bằng cách chi vay và nhận tiền gửi với lãi suất khác nhau. Kết quả là có sự không cân xứng trong bảng cân đối kế toán giữa tài sản và nợ phải trả.

Mục tiêu trong việc quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có là quản lý tiền lãi biên ròng giữa tài sản phát sinh lãi (khoản cho vay) và nợ tiền trả lãi (tiền gửi) nhằm tạo ra sự tăng trưởng nhất quán trong danh mục cho vay và lợi nhuận cổ đông, bất chấp sự biến động lãi suất ngắn hạn.