Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài sản

Tài sản (Asset) là nguồn tài nguyên có giá trị kinh tế mà một cá nhân, tập đoàn hoặc quốc gia sở hữu hoặc kiểm soát với kỳ vọng rằng nó sẽ mang lại lợi ích trong tương lai.

Trên báo cáo tài chính, tài sản được phân loại thành tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, trong đó bao gồm tài sản vô hình và tài sản hữu hình.

Doanh nghiệp thường đầu tư vào tài sản nhằm mục đích tạo ra giá trị doanh nghiệp và mang lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh.