Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài sản vốn

Tài sản vốn (Capital asset) là tài sản được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của công ty để tạo ra doanh thu trong thời gian hơn một năm và không được bán trong quá trình hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Loại tài sản này được ghi nhận là tài sản cố định trên bảng cân đối kế toán, có thể hữu hình như đất đai, nhà xưởng, máy móc hoặc vô hình như cổ phiếu, trái phiếu, nhãn hiệu hoặc hàng hóa phi vật chất khác.

Tài sản vốn khác với tài sản thông thường ở chỗ tài sản vốn hữu ích hơn về lâu dài trong khi giá trị cơ bản của tài sản thông thường nằm trong hoạt động hàng ngày của công ty. Ví dụ, tiền mặt là một tài sản thông thường vì nó được sử dụng để vận hành doanh nghiệp hàng ngày.

Các doanh nghiệp có thể xử lý tài sản vốn bằng cách bán chúng, trao đổi chúng. Chi phí cho tài sản vốn có thể bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt và bảo hiểm liên quan đến tài sản được mua.

Nếu một công ty mua máy móc với giá 500,000 USD và phát sinh chi phí vận chuyển là 10,000 USD và chi phí lắp đặt là 7,500 USD thì Tài sản sẽ được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán là 517,500 USD.  

Bên cạnh đó, nguyên giá của tất cả các tài sản vốn có thể hao mòn sẽ được khấu hao theo nhiều phương pháp khác nhau tùy theo lựa chọn của doanh nghiệp. Mục đích của việc khấu hao tài sản theo thời gian là để chuyển dịch giá trị tài sản đó tương ứng với doanh thu do tài sản đó tạo ra.

Có hai cách để công ty có nhiều tài sản vốn hơn. Đầu tiên, tài sản vốn đòi hỏi khoản đầu tư lớn. Do đó, tài sản vốn chủ yếu có thể được mua bằng vốn chủ sở hữu ban đầu thông qua đầu tư. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động, tạo ra một chu kỳ sử dụng tài sản. Nếu một công ty tự tài trợ cho tài sản vốn, thì công ty có thể sử dụng những tài sản đó để tạo ra thu nhập và dùng khoản thu nhập đó để mua tài sản vốn mới khác trong tương lai.