Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thanh toán tạm ứng

Thanh toán tạm ứng (Advance Payment) là một khoản tạm ứng trước tiền hàng hóa hoặc dịch vụ của người bán được ghi trên hợp đồng mua hàng, đây là một phần tiền được được tạm ứng trước khi người mua nhận được hàng hóa hoặc dịch vụ.

Việc thanh toán tạm ứng giúp bảo vệ người bán hàng khỏi rủi ro không thanh toán của người mua hàng, đặc biệt là với số lượng hàng lớn.

Đồng thời, với khoản thanh toán tạm ứng, người bán sẽ có tiền để trang trải các chi phí phát sinh khi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

Trong một vài trường hợp, người bán hàng sẽ yêu cầu người mua trả tiền trước cho đơn hàng của mình, chẳng hạn như người tiêu dùng có tín dụng xấu, số lượng hàng lớn, hay ở những công ty cung cấp thực phẩm, hàng chế biến, v.v.

Khoản thanh toán tạm ứng được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán ở mục Tài sản.

Khi người bán nhận được thanh toán trước từ người mua, kế toán sẽ ghi nhận Nợ vào TK Tiền và các khoản tương đương tiền, và ghi nhận Có vào TK Phải trả khách hàng ở mục Nợ phải trả.