Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thành viên góp vốn

Thành viên góp vốn (Limited partners) của một công ty là các cá nhân hay tổ chức tham gia góp vốn vào quá trình xây dựng, phát triển của công ty nhưng không được tham gia vào bộ phận quản lý, điều hành của công ty đó.

Các thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đóng góp của mình.

Lợi nhuận hàng năm của các thành viên này được chia theo tỷ lệ góp vốn vào công ty.

Trong trường hợp không góp đủ số vốn đã cam kết và đúng hạn, tùy theo quyết định của Hội đồng thành viên mà có thể xem đó là khoản nợ với công ty hoặc thành viên này có thể bị khai trừ khỏi công ty.