Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thành viên hợp danh

Thành viên hợp danh (General partners) là các đồng chủ sở hữu công ty hợp danh.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam, một công ty hợp danh “phải có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung”.

Họ là những người nắm giữ quyền kiểm soát trong việc quản lý, vận hành và sử dụng nguồn vốn của công ty; từ đó nhận được lợi nhuận trực tiếp khi công ty phát triển thuận lợi.

Ngược lại, thành viên hợp danh có trách nhiệm vô hạn.

Nói cách khác, họ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình để thực hiện các nghĩa vụ nợ của công ty, nếu rơi vào trường hợp mất khả năng thanh toán hay phá sản.

Do vậy, công ty sẽ chấm dứt hoạt động nếu thành viên hợp danh qua đời hoặc rút khỏi công ty.

Các công ty luật hoặc các công ty tư vấn thường hoạt động dưới hình thức hợp danh.