Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thuê tài sản vốn

Thuê tài sản vốn (Capital leases) là hợp đồng cho phép người thuê được sử dụng tạm thời một tài sản. Đây là một loại hợp đồng nhưng các tiêu chuẩn kế toán coi đó là việc mua tài sản nên được xử lý như thể tài sản này thực sự thuộc sở hữu của bên thuê và được ghi nhận vào bảng cân đối kế toán. Việc cho thuê tài sản vốn có thể tác động đến báo cáo tài chính, chi phí lãi vay, khấu hao, tài sản và nợ phải trả.

Ví dụ: nếu công ty có hợp đồng thuê tài sản vốn là 100,000 USD, công ty đó sẽ ghi nhận vào tài khoản tài sản cố định và ghi có vào tài khoản thuê vốn trên bảng cân đối kế toán.

Để đủ điều kiện là hợp đồng thuê tài chính, công ty phải đáp ứng một trong bốn tiêu chí sau: 

- Thời hạn của hợp đồng thuê phải từ 75% trở lên đối với thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.  

- Hợp đồng thuê phải bao gồm quyền chọn mua sau khi thời hạn hợp đồng kết thúc với mức giá thấp hơn giá trị thị trường của tài sản.   

- Bên thuê phải có quyền mua lại hoặc sở hữu khi kết thúc thời hạn thuê. 

- Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê phải lớn hơn 90% giá trị thị trường của tài sản.