Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tiền và tương đương tiền

Tiền và tương đương tiền (Cash and Cash Equivalents) trên bảng cân đối kế toán báo cáo giá trị tài sản là tiền mặt hoặc có thể chuyển đổi thành tiền mặt ngay lập tức, có tính thanh khoản cao nhất. Tiền gửi không kỳ hạn là một loại tài khoản mà tiền có thể được rút ra bất cứ lúc nào. Tất cả số dư tài khoản thanh toán tính đến ngày lập báo cáo tài chính đều được tính vào tổng tiền mặt. Tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn và dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt (có tính thanh khoản cao) và dễ dàng bán trên thị trường (Người mua dễ tiếp cận khoản đầu tư này).

Công ty luôn giữ một lượng tiền mặt và tương đương tiền nhiều lí do:

- Trả khoản nợ ngắn. Công ty sử dụng tiền mặt và tương đương tiền để thanh toán các khoản nợ ngắn khi đến hạn.

- Tiết kiệm cho khoản đầu tư trong tương lai. Công ty có kế hoạch dài hạn để tăng trưởng và phát triển cũng như mở rộng quy mô trong một hoặc hai năm nên cần một lượng vốn đáng kể. Tuy nhiên họ không sẵn sàng đầu tư vào các sản phẩm rủi ro, vì thế, việc dự trữ tiền mặt và các khoản tương đương tiền là biện pháp an toàn cho họ trong tương lai. 

- Lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp.Loại tài sản này có thể bảo vệ công ty trong những thời kỳ kinh doanh khó khăn hoặc khoảng thời gian bất ổn trên thị trường.

- Đáp ứng các giao ước tài chính. Một công ty có thể được yêu cầu nắm giữ một lượng tài sản có tính thanh khoản cao nhất định như một phần của giao ước nợ. Giao ước đó có thể không quy định sản phẩm tài chính phải là gì hoặc có bất kỳ hạn chế nào đối với sản phẩm đó. Ví dụ, một khoản vay có thể yêu cầu công ty nắm giữ lượng tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền nhất định.