Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trách nhiệm giải trình

Trách nhiệm giải trình (Accountability) là khái niệm dùng để chỉ trách nhiệm giải trình của một cá nhân hoặc tập thể đối với việc thực hiện hoặc kết quả của các hoạt động cụ thể.

Trách nhiệm giải trình có ba đặc trưng quan trọng là tính công khai, tính trách nhiệm và hậu quả của trách nhiệm giải trình.


Yếu tố này được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thực thi pháp luật, nhiệm vụ công đến kinh tế thương mại, tài chính.

Nó có thể giúp tăng cường tính minh bạch, hiệu quả và chất lượng của các hoạt động và quyết định.