Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ lệ an toàn vốn

Tỷ lệ an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio, CAR) là một một chỉ số được dùng cho tổ chức tín dụng, đo lường sự cân đối giữa vốn chủ sở hữu và tài sản rủi ro.

Qua đó cho thấy khả năng chịu đựng các khoản lỗ của ngân hàng trong thời kỳ khủng hoảng hay nền kinh tế có dấu hiệu sụt giảm.

Tỷ lệ an toàn vốn càng cao thì ngân hàng càng có khả năng cao để đảm bảo hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định, nhờ đó bảo vệ tài sản, lợi ích của người gửi tiền và nhà đầu tư.

Các ngân hàng trung ương sử dụng CAR để đánh giá mức độ lành mạnh sức khỏe tài chính của mỗi ngân hàng thương mại.

Theo chuẩn mực quốc tế Basel II, hệ số CAR tối thiểu là 8% trong khi dưới Basel III, hệ số CAR tối thiểu là 10.5% bao gồm cả các khoản đệm vốn bổ sung.

Điều này có nghĩa là các ngân hàng được yêu cầu duy trì mức vốn cơ sở bằng tối thiểu 8%, hoặc 10.5%, tổng tài sản rủi ro của họ.