Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khủng hoảng kinh tế

Khủng hoảng kinh tế (Depression) không được định nghĩa rõ ràng hay có một con số thống kê cụ thể nào. Giai đoạn này gần giống như suy thoái kinh tế, nhưng có mức độ ảnh hưởng trầm trọng hơn và sẽ kéo dài hơn, có thể trong vài năm.

Khủng hoảng kinh tế thường được thể hiện rõ nhất qua hai chỉ số là tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao và sự giảm tốc của GDP kéo dài nhiều năm. Ngoài ra, trong khi suy thoái có thể bị giới hạn ở một quốc gia, nhưng khủng hoảng thường có sự ảnh hưởng lớn trên toàn cầu.