Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ý kiến kiểm toán

Ý kiến kiểm toán (Auditor's Opinion) là một phần quan trọng trong Báo cáo Kiểm toán.

Ý kiến kiểm toán được đưa ra dựa trên kết quả kiểm tra các thủ tục, hồ sơ của công ty và các đánh giá về mức độ chính xác, trung thực trong báo cáo tài chính được thực hiện bởi các kiểm toán viên.