Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chào bán cổ phiếu thứ cấp

Chào bán cổ phiếu thứ cấp (Secondary offering) xảy ra khi một nhà đầu tư lớn hoặc là cổ đông sáng lập bán cổ phần của họ ra công chúng trên thị trường thứ cấp sau khi phát hành lần đầu ra công chúng (IPO).

Tiền thu được từ việc bán cổ phiếu trên thị trường thứ cấp sẽ đi thẳng về người bán cổ phiếu chứ không phải vào công ty như IPO.

Chào bán thứ cấp có hai dạng khác nhau là chào bán không pha loãng và chào bán có pha loãng.

Ở dạng đầu tiên, cổ phiếu của cổ đông sẽ không bị pha loãng do việc chào bán không phát sinh thêm bất kỳ cổ phiếu mới nào.

Các giao dịch bán này thường xảy ra khi các cổ đông lớn hoặc nội bộ bán cổ phiếu của mình ra công chúng.

Mục đích là để giảm tỷ lệ nắm giữ hoặc nhằm các mục đích tài chính cá nhân khác.

Ngược lại, chào bán có pha loãng là khi ban lãnh đạo công ty chấp thuận phát hành và chào bán thêm cổ phiếu ra thị trường kết hợp với cổ phiếu thứ cấp, mở nhằm mục đích huy động vốn hoặc tăng số lượng cổ phiếu trôi nổi trên thị trường.