Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ phần phổ thông

Công ty cổ phần có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần phổ thông (Common shares). Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền:

- Tự do chuyển nhượng

- Quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty tại Đại hội cổ đông

- Được hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh và giá trị cổ phiếu đang nắm giữ


Xem thêm:

Cách đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu

Những rủi ro khi đầu tư cổ phiếu