Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

EPS pha loãng

EPS pha loãng (Diluted EPS) được sử dụng để đánh giá chất lượng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của một công ty, nếu tất cả các chứng khoán chuyển đổi được thực hiện. Chứng khoán có thể chuyển đổi là tất cả các cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi, hoán đổi, quyền chọn mua và chứng quyền đang lưu hành và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong tương lai.

EPS pha loãng thường thấp hơn EPS cơ bản do nếu phát hành hết cổ phiếu phổ thông để chuyển đồi thì số lượng cổ phần luu hành sẽ tăng thêm. Chỉ EPS cơ bản mới được sử dụng trong báo cáo tài chính. EPS pha loãng được tính như sau: EPS pha loãng = (Lợi nhuận ròng - Cổ tức phải trả cho cổ phiếu ưu đãi)/(Số lượng cổ phiếu bình quân đang lưu hành + Số lượng cổ phiếu có thể chuyển đổi)

EPS pha loãng được xem là một số liệu thận trọng vì nó chỉ ra trường hợp xấu nhất về EPS, khi mà cổ phiếu bị pha loãng dẫn đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu bị suy giảm theo.


Xem thêm:

Cách đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu

Những rủi ro khi đầu tư cổ phiếu