Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thị trường chứng khoán

Thuật ngữ thị trường chứng khoán (Securities Market) đề cập đến một số sàn giao dịch trong đó chứng khoán của các công ty đại chúng, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ được mua và bán.

Thị trường chứng khoán là một phần của hệ thống tài chính. Thuật ngữ thị trường chứng khoán và sàn giao dịch chứng khoán thường được sử dụng thay thế cho nhau. Các nhà đầu tư giao dịch mua hoặc bán chứng khoán trên một hoặc nhiều sàn giao dịch chứng khoán, mỗi sàn giao dịch là một phần của thị trường chứng khoán tổng thể.

Thị trường chứng khoán cung cấp một môi trường an toàn và được quản lý, hoạt động theo các quy tắc xác định do cơ quan quản lý nêu ra,cho phép nhà đầu tư tham gia thị trường có thể giao dịch cổ phiếu và các công cụ tài chính đủ điều kiện khác mà không bị rủi ro trong giao dịch. 

Thị trường chứng khoán có thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

Thị trường sơ cấp, thị trường chứng khoán cho phép các công ty phát hành và bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên thông qua quá trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Hoạt động này giúp các công ty huy động được nguồn vốn cần thiết từ các nhà đầu tư.

Sau khi phát hành, các nhà đầu tư mua bán cổ phiếu trên thị trường sơ cấp có thể giao dịch chứng khoán đã mua với nhau gọi là giao dịch thứ cấp.

Thị trường chứng khoán là một phần của nền kinh tế thị trường tự do. Nó cho phép các công ty huy động tiền bằng cách chào bán cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời cho phép các nhà đầu tư tham gia vào công ty thông qua việc mua cổ phiếu, đồng thời kiếm lợi nhuận thông qua cổ tức và tăng giá cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán cũng cung cấp các sản phẩm tài chính để cá nhân có thêm cơ hội đầu tư hiệu quả và góp phần hình thành vốn và tăng trưởng kinh tế của đất nước.


Xem thêm: 

Đầu tư chứng khoán có rủi ro không

Cách đầu tư chứng khoán cho người mới chơi