Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phương pháp định giá so sánh


Phương pháp định giá so sánh (Multiple Valuation) là phương pháp định giá giá trị của một doanh nghiệp dựa trên cơ sở giá cổ phiếu của những công ty tương tự thông qua một bội số thích hợp. Các chỉ số tài chính thường được sử dụng trong phương pháp này là:

- Chỉ số giá trên thu nhập (P/E): Chỉ số P/E cho biết mức giá mà thị trường đang định giá mỗi đơn vị lợi nhuận của công ty. Các công ty có chỉ số P/E thấp hơn có thể được xem xét là định giá tốt hơn so với các công ty có chỉ số P/E cao hơn, giả định rằng cả hai có cùng mức lợi nhuận.

- Chỉ số giá trên doanh thu (P/Sales): Phương pháp này so sánh giá cổ phiếu của một công ty với doanh thu của nó. Chỉ số P/Sales giúp đánh giá giá trị của công ty dựa trên doanh thu mà nó tạo ra.

- Chỉ số giá trên giá trị sổ sách (P/B): Phương pháp này so sánh giá thị trường của cổ phiếu của một công ty với giá trị sổ sách (Book value) của nó. Chỉ số P/B cho biết mức giá mà thị trường đang định giá công ty dựa trên giá trị tài sản của công ty đó.

- Chỉ số (EV/EBITDA): Phương pháp này so sánh giá trị doanh nghiệp (EV) của một công ty với lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA). Chỉ số EV/EBITDA giúp đánh giá giá trị của doanh nghiệp dựa trên khả năng sinh lời và tạo ra lợi nhuận.

Nhìn chung, phương pháp định giá so sánh là rất đơn giản và có thể dùng để ước tính giá trị của doanh nghiệp một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ mang tính tương đối nhằm đánh giá các công ty dựa trên các công ty tương tự cùng ngành, có vốn hóa tương đương nhau và không xem xét tình hình cụ thể của công ty. Do đó, phương pháp định giá so sánh thường được sử dụng kết hợp với các phương pháp khác để đánh giá toàn diện giá trị công ty.