Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thẩm định

Thẩm định (Appraisal) là định giá tài sản, chẳng hạn như bất động sản, doanh nghiệp, đồ sưu tập hoặc đồ cổ, theo ước tính của người được ủy quyền.

Thẩm định được sử dụng để ước tính giá trị thị trường hợp lý của các mặt hàng không được giao dịch thường xuyên và là duy nhất.

Thẩm định thường được sử dụng cho nhiều mục đích như bảo hiểm và thuế hoặc để xác định giá bán có thể có cho một mặt hàng hoặc tài sản.

Việc thẩm định có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đến việc bán nhà hoặc tài sản.

Các ngân hàng thường thực hiện thẩm định những người được vay để tránh bị tổn thất các khoản vay.