Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thuế cổ tức nhà đầu tư cá nhân

Thuế cổ tức là phần thuế mà nhà đầu tư cá nhân phải nộp khi nhận được cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ tức cổ phiếu đối từ cổ phiếu do mình sở hữu, theo quy định của Bộ Tài chính.

Cổ tức tiền mặt hoặc cổ tức cổ phiếu đều phải nộp 5% thuế thu nhập cá nhân. Thuế cổ tức = Thu nhập nhận được từ cổ tức x 5%.


Đối với cổ tức tiền mặt, thuế 5% được tính trên tổng giá trị cổ tức bằng tiền nhận được. Còn cổ tức cổ phiếu thì thuế 5% sẽ được tính trên tổng giá trị (theo mệnh giá) của số lượng cổ tức cổ phiếu nhận được.

Như vậy, bên cạnh việc nhà đầu tư phải nộp thuế bán chứng khoán, họ cũng cần phải nộp thuế cho cổ tức cổ phiếu nhận được. Thuế cổ tức tiền mặt thường được trừ trực tiếp vào khoản cổ tức thực nhận của nhà đầu tư.


Xem thêm:

Chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu thường

Làm sao để định giá cổ phiếu