Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cung và cầu

Cung và cầu (Supply and Demand) là hai yếu tố cơ bản của một nền kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế thị trường hoạt động một cách hiệu quả.

- Cung (lượng cung) của một loại hàng hóa/dịch vụ là lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người bán có thể và sẵn lòng bán.

- Cầu (lượng cầu) của một loại hàng hóa/ dịch vụ là lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người mua có thể và sẵn lòng mua.

Theo quy luật, mối quan hệ giữa giá với cung và cầu là trái ngược nhau.

Khi các yếu tố khác không đổi, lượng cung của một loại hàng hóa tăng thường khiến giá của chúng giảm.

Ngược lại, lượng cầu của một loại hàng hóa sẽ giảm khi giá của chúng tăng lên.

Cung và cầu có mối quan hệ tác động lẫn nhau, đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sản lượng sản xuất và giá bán của hàng hóa được giao dịch trên thị trường, nhằm đáp ứng nhu cầu của cả người bán và người mua.

Khi cung bằng cầu, hàng hóa/ dịch vụ sẽ có giá cả bằng giá trị.

Khi cung lớn hơn cầu thì giá hàng hóa/ dịch vụ thấp hơn giá trị của chúng và ngược lại.

Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của các sự kiện, chính sách đến lượng cung và cầu hàng hóa/ dịch vụ trên thị trường sẽ giúp bạn có được cái nhìn khách quan về tác động của chúng đến nền kinh tế.