Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đánh thuế theo khả năng nộp thuế

Đánh thuế theo khả năng nộp thuế (Ability-to-Pay Taxation) là một nguyên tắc đánh thuế lũy tiến nhằm đảm bảo rằng các loại thuế được thu theo khả năng chi trả của người nộp thuế.

Theo nguyên tắc này, những cá nhân có thu nhập cao hơn sẽ phải nộp thuế với tỷ lệ cao hơn so với những cá nhân có thu nhập thấp hơn.

Nguyên tắc này phù hợp với quan niệm về sự công bằng và cho phép những người có thu nhập cao hơn góp phần nhiều hơn vào quỹ chung của xã hội.


Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng có thể làm suy giảm động lực lao động và đầu tư của các cá nhân và doanh nghiệp.

Hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới đều áp dụng nguyên tắc đánh thuế theo khả năng nộp thuế.