Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lãi suất tương đương

Lãi Suất Tương Đương (Annual Equivalent Rate - AER) là một khái niệm được sử dụng để so sánh lãi suất của các khoản tiết kiệm.

AER cho biết lãi suất thực tế mà bạn nhận được trong một năm, bao gồm cả lãi kép và các khoản thanh toán lãi thường xuyên.

AER giúp bạn dễ dàng đánh giá và so sánh các sản phẩm tiết kiệm khác nhau, bởi vì nó cho biết tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà bạn có thể kiếm được trong một năm.

Có công thức như sau:

AER = (1 + r/n)^n - 1

Trong đó:

- n: số lần ghép lãi

- r: lãi suất tính