Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lập ngân sách

Ngân sách (Budgeting) hay kế hoạch tài chính là một ước tính về khoản thu và chi phí của một cá nhân trong một khoảng thời gian trong tương lai.

Ngân sách có thể được tạo ra cho một người, một nhóm người, một doanh nghiệp, chính phủ hoặc pháp nhân có nhu cầu tạo ra và tiêu tiền. 

Lập ngân sách có thể là việc khá thử thách đối với một cá nhân. Họ phải xem xét và đánh giá mức thu nhập, mức độ chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư của mình.

Tuy nhiên, nếu bạn có những mục tiêu tài chính cụ thể, nó sẽ khiến việc lập ngân sách trở nên dễ dàng và đơn giản hơn, vì khi đó bạn có thể ước tính được mình cần bao nhiêu tiền hay phải tiết kiệm bao nhiêu để có thể đạt được những mục tiêu đó.