Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phương pháp dư nợ bình quân hàng ngày

Phương pháp dư nợ bình quân hàng ngày (Average Daily Balance Method) là một phương pháp kế toán - tài chính để tính chi phí lãi vay dựa trên số dư vào cuối mỗi ngày của kỳ thanh toán.

Phương pháp này thường được sử dụng bởi các nhà phát hành thẻ tín dụng để tính chi phí tài chính áp dụng cho các số dư nợ còn lại trên thẻ tín dụng.

Để tính số dư bình quân hàng ngày, nhà phát hành thẻ cộng tổng số dư đầu ngày và trừ các khoản thanh toán (hoặc cộng khoản vay thêm) trong ngày. Sau đó, số dư được chia cho tổng số ngày trong kỳ thanh toán. Cuối cùng, số dư được nhân với lãi suất hàng tháng.

Công thức tính chi phí lãi vay theo phương pháp dư nợ bình quân hàng ngày như sau:

[ (Số dư ngày 1 + Số dư ngày 2 + ... + Số dư ngày n)/n] * Lãi suất hàng tháng

Ví dụ: Giả sử bạn có một thẻ tín dụng với lãi suất hàng tháng là 1.5% và kỳ thanh toán là 30 ngày. Bạn có số dư đầu kỳ là 10 triệu đồng và bạn thanh toán 5 triệu đồng vào ngày thứ 15.

Bạn không có giao dịch nào khác trong kỳ thanh toán. Số dư bình quân hàng ngày của bạn sẽ là:

[ (10 triệu x 15 ngày) + (5 triệu x 15 ngày) ] / 30 = 7.5 triệu

Chi phí lãi vay của bạn sẽ là: 7.5 triệu x 1.5% = 112,500 đồng