Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Số dư bình quân chưa thanh toán

Số dư bình quân chưa thanh toán là một khái niệm tài chính liên quan đến các khoản vay có lãi suất.

Nó thể hiện số tiền nợ và lãi chưa trả của người vay trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một tháng.

Số dư bình quân chưa thanh toán có thể áp dụng cho các loại vay khác nhau, như vay có kỳ hạn, vay trả góp, tín dụng quay vòng hoặc nợ thẻ tín dụng.

Cách tính số dư bình quân chưa thanh toán có thể khác nhau tùy vào từng nhà cung cấp tín dụng, nhưng một phương pháp phổ biến là lấy trung bình số dư hàng ngày trong kỳ và nhân với lãi suất hàng ngày.

Số dư bình quân chưa thanh toán ảnh hưởng đến việc tính lãi suất và điểm tín dụng của người vay.

Nếu số dư bình quân chưa thanh toán cao, người vay sẽ phải trả nhiều lãi hơn và có thể làm giảm điểm tín dụng của họ.

Ngược lại, nếu số dư bình quân chưa thanh toán thấp, người vay sẽ tiết kiệm được chi phí lãi và cải thiện điểm tín dụng của họ.