Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cấu trúc thương vụ

Cấu trúc thương vụ (Deal structure) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các điều khoản của một thỏa thuận giữa người mua và người bán, cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên, áp dụng trong một thương vụ kinh doanh nhất định.

Cấu trúc thương vụ thường được sử dụng nhất trong các thỏa thuận mua lại và sáp nhập (M&A).

Có một số điều khoản cần phải được thỏa thuận để một cấu trúc thương vụ có thể có hiệu quả và hiệu lực.

Trong đó, thường giá mua thỏa thuận là yếu tố tiên quyết của sự thành công của cả thương vụ, nhưng một số yếu tố khác cũng rất quan trọng gồm:

- Số tiền đặt cọc của người mua

- Xác định giao dịch sẽ được cấu trúc như một tài sản hay bán dưới dạng cổ phiếu

- Điều khoản tài chính của người bán

- Tư vấn và/hoặc thỏa thuận không cạnh tranh với người bán và bất kỳ nhân viên chủ chốt nào của doanh nghiệp

- Các điều khoản/điều kiện trong trường hợp thương vụ đàm phán có thể bị hủy bỏ