Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chi phí sử dụng vốn vay

Chi phí sử dụng vốn vay (Cost of Debt) là tổng chi phí lãi vay của một khoản nợ. Nói một cách đơn giản, chi phí nợ là lãi suất thực tế hoặc tổng số tiền lãi mà một công ty hoặc cá nhân phải trả cho bất kỳ khoản nợ nào, chẳng hạn như trái phiếu. Chi phí này có thể đề cập đến chi phí nợ trước thuế hoặc sau thuế. Mức độ chi phí nợ phụ thuộc hoàn toàn vào uy tín tín dụng của người đi vay, do đó chi phí cao hơn có nghĩa là người đi vay bị coi là có rủi ro.

Chi phí sử dụng vốn vay sau thuế là tỉ suất sinh lời đòi hỏi của chủ nợ đối với số vốn cho doanh nghiệp vay đã tính đến ảnh hưởng của thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp. Công thức xác định   

Chi phí sử dụng vốn vay sau thuế = Chi phí sử dụng vốn vay trước thuế x (1 – Tỉ lệ thuế TNDN)

Ví dụ: Chi phí sử dụng vốn vay trước thuế là 11.05%, doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% thì chi phí sử dụng vốn vay sau thuế là:   rd = 11.05% x (1 - 25%) = 8.3%

Chi phí sử dụng vốn vay trước thuế là tỉ suất sinh lời đòi hỏi của chủ nợ đối với số vốn cho doanh nghiệp vay mà chưa tính đến ảnh hưởng của thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp. 

Chi phí sử dụng vốn vay trước thuế = Tổng lãi vay phải trả / Tổng vốn vay   

Ví dụ: doanh nghiệp của bạn có hai nguồn nợ chính: một khoản vay doanh nghiệp nhỏ 200,000 USD với lãi suất 6%, và một khoản vay 100,000 USD với lãi suất 4%.

Chi phí sử dụng vốn vay trước thuế = (6% x 200,000 + 4% x 100,000)/300,000 = 5.3%