Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chi phí tiếp quản

Chi phí tiếp quản (Acquisition cost) trong kế toán là tổng chi phí mà một doanh nghiệp ghi nhận trên sổ sách đối với tài sản hoặc thiết bị của mình sau khi điều chỉnh giảm giá, ưu đãi, đóng chi phí và các chi phí cần thiết khác nhưng trước thuế bán hàng.

Acquisition cost còn được gọi là giá trị sổ sách gốc của tài sản.

Acquisition cost cũng có thể là số tiền cần thiết để tiếp quản một công ty khác hoặc mua một đơn vị kinh doanh hiện có từ một công ty khác.