Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chu kỳ kế toán

Chu kỳ kế toán (Accounting cycle) là trình tự các bước trong việc chuẩn bị các báo cáo tài chính cho một khoảng thời gian nhất định. Đây là quá trình tập hợp ghi chép và xử lý các sự kiện kế toán của một công ty, tuân theo một bộ quy tắc nhất định để đảm bảo tính chính xác và sự phù hợp của các báo cáo.

Chu kỳ kế toán chia nhỏ toàn bộ quy trình trách nhiệm của người kế toán thành các bước cơ bản. Nhiều bước trong số này thường được tự động hóa thông qua phần mềm kế toán và chương trình công nghệ. Tuy nhiên, việc biết và sử dụng các bước theo cách thủ công có thể cần thiết đối với các kế toán viên doanh nghiệp nhỏ làm việc trên sổ sách với sự hỗ trợ kỹ thuật tối thiểu.


Chu kỳ kế toán bao gồm 09 bước chính sau:

1. Thu thập và phân tích dữ liệu từ các giao dịch và các sự kiện

2. Đưa giao dịch vào nhật ký chung

3. Đưa các bút toán vào sổ cái chung

4. Chuẩn bị một bảng cân đối kế toán thử chưa điều chỉnh.

5. Điều chỉnh khoản - mục thích hợp

6. Chuẩn bị một bảng cân đối thử kế toán đã điều chỉnh

7. Đưa các tài khoản vào báo cáo tài chính

8. Khoá sổ

9. Chuẩn bị một bảng cân đối kế toán thử sau khóa sổ để kiểm tra tài khoản.

Sự khác biệt giữa chu kỳ kế toán và chu kỳ ngân sách là gì?

Chu kỳ ngân sách là việc ước tính doanh thu và chi phí trong một khoảng thời gian xác định trong tương lai và chưa xảy ra. Chu kỳ ngân sách có thể sử dụng các báo cáo kế toán trong quá khứ để giúp dự báo doanh thu và chi phí.

trong khi đó, chu kỳ kế toán tổng hợp và đánh giá các giao dịch sau khi chúng xảy ra.