Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giá hòa vốn

Giá hòa vốn (Break-Even Price) là mức giá bán mà tại đó doanh nghiệp sẽ không lỗ và không lãi. Đây là một chỉ số quan trọng trong kế hoạch kinh doanh, vì nó cho biết doanh nghiệp cần bán bao nhiêu sản phẩm để có thể trả được chi phí cố định và chi phí biến động.

Giá hòa vốn có thể được tính bằng công thức:

Giá hòa vốn = (Chi phí cố định/Số lượng sản phẩm) + Chi phí biến động trên mỗi sản phẩm.

Ví dụ, một công ty may áo có chi phí cố định là 800 triệu đồng, chi phí biến động trên mỗi chiếc áo là 20,000 đồng, và dự kiến bán được 2,000 chiếc áo trong mỗi tháng.

Khi đó, giá hòa vốn của công ty là: (800,000,000/2,000) + 20,000 = 420,000 đồng.

Nghĩa là, nếu công ty bán mỗi chiếc áo với giá 420,000, thì nó sẽ không lỗ và không lãi. Nếu giá bán cao hơn 420,000 đồng, thì công ty sẽ có lãi. Nếu giá bán thấp hơn 420,000 đồng, thì công ty sẽ lỗ.

Đối với hợp đồng quyền chọn, chẳng hạn như quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán, giá hòa vốn là mức bảo đảm cơ bản bao gồm toàn bộ phí quyền chọn.

Giá hòa vốn được gọi là điểm hòa vốn (BEP), nó có thể được biểu thị bằng các công thức sau cho lệnh mua hoặc bán tương ứng:

BEPcall = Giá thực hiện + phí quyền chọn

BEPput = Giá thực hiện - phí quyền chọn