Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kế toán dồn tích

Kế toán dồn tích (Accrual accounting) là phương pháp kế toán dự trên cơ sở Dự thu – Dự chi.

Các công ty lớn, công ty đại chúng niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán thường được yêu cầu tuân thủ kế toán dựa trên phương pháp dồn tích thay vì phương pháp kế toán tiền mặt.

Theo chuẩn mực kế toán chung, “mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu, chi tiền hoặc tương đương tiền.”

Kế toán dồn tích khác với kế toán cơ sở tiền mặt, trong đó chi phí được ghi lại khi thanh toán được thực hiện và doanh thu được ghi nhận khi nhận được tiền mặt.

Phương pháp dồn tích cung cấp một bức tranh chính xác hơn về tình trạng hiện tại của công ty, nhưng sự phức tạp tương đối của nó khiến việc thực hiện trở nên tốn kém hơn.

Kế toán dồn tích sử dụng kế toán kép, trong đó thường có hai tài khoản được sử dụng khi nhập giao dịch.

Ví dụ, khi một công ty tư vấn cung cấp dịch vụ, họ sẽ ghi nhận Nợ 5 triệu đồng ở khoản phải thu khách hàng, làm tăng tổng tài sản và ghi nhận Có 5 triệu đồng ở doanh thu, làm tăng tổng nguồn vốn.

Khi khách hàng thực hiện thanh toán, doanh nghiệp sẽ ghi xóa sổ khoản nợ và ghi Có vào Khoản phải thu, ghi nợ vào Tiền mặt.