Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kế toán (Accounting profit) là thu nhập mà công ty kiếm được sau khi trừ đi tất cả chi phí kế toán để điều hành doanh nghiệp.

Lợi nhuận kế toán thường được công bố trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh trong báo cáo tài chính của một công ty.

Lợi nhuận kế toán là một thước đo tài chính được sử dụng rộng rãi để đánh giá hoạt động của một công ty và so sánh tình hình tài chính của công ty đó với các đối thủ cạnh tranh.

Lợi nhuận kế toán được tính như sau tổng doanh thu trừ chi phí kế toán.