Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lý thuyết vấn đề đại diện

Agency Theory là học thuyết nghiên cứu mối quan hệ giữa người chủ (principal) và người làm (agent) trong một tổ chức hay công ty.

Người chủ là những người có quyền sở hữu thường là người ủy quyền cho người làm, như cổ đông hay chủ nợ.

Người làm là những người được thuê hay cử ra để thực hiện các nhiệm vụ, quản lý các nguồn lực của tổ chức hay công ty, như các nhà quản lý hoặc nhân viên.

Theo Agency Theory, mục tiêu của người chủ và người làm có thể không đồng nhất hoặc thậm chí xung đột với nhau, gây ra vấn đề đại diện (agency problem).

Ví dụ, người chủ muốn tối đa hóa giá trị của công ty hay lợi nhuận của cổ đông, trong khi người làm có thể muốn tối đa hóa lợi ích cá nhân hoặc thù lao của mình.

Điều này có thể dẫn đến những hành vi không tốt cho công ty, như gian lận kế toán, lãng phí tài sản, hoặc thiếu minh bạch.

Agency Theory có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp vì nó giúp phân tích và cải thiện mối quan hệ giữa các bên liên quan trong tổ chức hay công ty.

Nó cũng giúp doanh nghiệp tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả và minh bạch, nâng cao niềm tin và sự hài lòng của các bên liên quan.