Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nguyên tắc kế toán

Nguyên tắc kế toán (Accounting principles) tập hợp các quy tắc và hướng dẫn, cung cấp một khuôn khổ mà công ty và cơ quan tài chính phải tuân theo khi lập và trình bày báo cáo tài chính

Các quy tắc này giúp việc kiểm tra dữ liệu tài chính trở nên dễ dàng hơn bằng cách chuẩn hóa các thuật ngữ và phương pháp mà kế toán viên phải sử dụng.

 

Hai nguyên tắc kế toán được sử dụng rộng rãi hiện nay là:

- Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) – được sử dụng trên toàn thế giới, do Hội đồng Chuẩn mực kế toán Quốc tế (IASB) ban hành;

- Bộ nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) – được sử dụng ở Hoa Kỳ, do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) ban hành.

Mục tiêu cuối cùng của bất kỳ bộ nguyên tắc kế toán nào là đảm bảo rằng báo cáo tài chính của công ty là đầy đủ, nhất quán, có thể so sánh được và giảm thiểu tình trạng gian lận kế toán.