Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài sản kinh doanh

Tài sản kinh doanh (Business Asset) là những vật thể có giá trị thuộc sở hữu của một công ty. Tài sản kinh doanh đa dạng theo nhiều loại. Chúng có thể là hàng hóa vật chất, hữu hình, chẳng hạn như xe cộ, bất động sản, máy tính, nội thất văn phòng và các đồ đạc cố định khác, hoặc các mặt hàng vô hình, chẳng hạn như sở hữu trí tuệ. Tài sản kinh doanh được phân loại và định giá trên bảng cân đối kế toán. Chúng được liệt kê theo giá gốc và theo thứ tự thanh khoản. Tài sản kinh doanh được chia thành hai phần: tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.