Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Định giá theo EV/EBITDA

Chỉ số Giá/Lợi nhuận mỗi cổ phiếu (P/E) là chỉ số định giá được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất, nhưng nó có một số yếu điểm mà chỉ số EV/EBITDA có thể bù đắp được. EBITDA là viết tắt của thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao. Nói cách khác, EBITDA cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về hoạt động tài chính của một công ty vì nó loại bỏ chi phí nợ, thuế và các biện pháp kế toán như khấu hao, vốn phân bổ chi phí tài sản cố định trong nhiều năm.

Để định giá một công ty sử dụng chỉ số EV/EBITDA, các nhà phân tích thường dự phóng kết quả kinh doanh và dòng tiền trong tương lai của công ty, sau đó tính EBITDA trong tương lai, và dùng EBITDA dự phóng, nhân với chỉ số EV/EBITDA của ngành để tính ra Giá trị doanh nghiệp EV.


Ví dụ: Một công ty có EBITDA năm 2023 dự phóng là 100 tỷ đồng. Công ty không có nợ, và có tiền mặt là 10 tỷ, và chỉ số EV/EBITDA của ngành là 7.0x thì EV và vốn hóa của công ty là: EV = EBITDA * Chỉ số EV/EBITDA = 100 * 7 = 700 tỷ

Ngoài ra, vốn hóa thị trường còn được tính như sau:

EV = Vốn hóa thị trường - Nợ + Tiền và các khoản tương đương tiền 

Vốn hóa thị trường = EV + Nợ - Tiền và các khoản tương đương tiền = 700 + 0 - 15 = 675 tỷ đồng.

Từ vốn hóa công ty, có thể tính ra Giá cổ phiếu và so sánh với giá thị trường để có thể biết cổ phiếu đắt hay rẻ và ra quyết định mua bán.