Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Mua cổ phiếu quỹ

Mua cổ phiếu quỹ (Share repurchase) là khi công ty sử dụng tiền mặt để mua lại cổ phiếu của mình trên thị trường, với mục đích chính là giảm nguồn cung cổ phiếu đang lưu hành. Qua đó, làm tăng EPS và thúc đẩy sự tăng giá của cổ phiếu.

Cụ thể là việc mua cổ phiếu quỹ sẽ làm giảm tiền mặt của công ty và giảm vốn chủ sở hữu của công ty. Và như vậy, ROA hay ROE sẽ được cải thiện hơn so với trước.

Giảm số lượng cổ phiếu cũng có nghĩa là thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể tăng nhanh hơn khi lợi nhuận tăng lên. Các công ty thường có xu hướng mua lại cổ phiếu khi họ có dư sẵn tiền mặt. Họ cho rằng giá cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán đang bị định giá thấp và có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Để thực hiện việc mua lại, công ty có thể mua cổ phiếu trực tiếp từ trên thị trường hoặc cung cấp cho các cổ đông quyền lựa chọn chào bán cổ phần của họ trực tiếp cho công ty với một mức giá cố định.


Xem thêm: 

Cách chơi cổ phiếu cho người mới bắt đầu

Những điểm khác nhau cổ phiếu và trái phiếu