Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phần bù trái phiếu trả dần

Phần bù trái phiếu trả dần (Amortizable Bond Premium) là một khái niệm trong kế toán tài chính, chỉ sự chênh lệch giữa giá trị gốc của trái phiếu và giá trị mua vào của trái phiếu.

Khi một nhà đầu tư mua một trái phiếu với giá cao hơn giá trị gốc, nhà đầu tư sẽ phải trả một khoản tiền thêm gọi là phần bù trái phiếu.

Phần bù trái phiếu này sẽ được phân bổ đều cho các kỳ hạn còn lại của trái phiếu, giảm dần giá trị ghi sổ của trái phiếu và tăng dần lợi nhuận từ lãi suất.

Phần bù trái phiếu hình thành khi giá của trái phiếu này tăng trên thị trường thứ cấp do lãi suất thị trường giảm.


Xem thêm:

Học đầu tư trái phiếu

Đầu tư vào trái phiếu có rủi ro không