Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trái chủ

Trái chủ (Bondholder) là một cá nhân, hoặc một tổ chức nắm giữ chứng khoán nợ được phát hành bởi các tập đoàn hoặc chính phủ, phổ biến nhất là trái phiếu.

Theo đó, trái chủ sẽ cho các tổ chức phát hành trái phiếu vay vốn của mình và nhận lại vốn gốc cộng với một khoản lợi nhuận khi đáo hạn.